Doodhi Muthiya

Doodhi Muthiya/Dudhi Na Muthiya recipe | Doodhi Muthiya Recipe(Instant Pot Recipe included) Doodhi Muthiya/Dudhi Na…